Algemene Voorwaarden van Isotron Systems BV

1. Definities

 1. Isotron: Isotron Systems BV, KvK-nummer 16044761, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch;
 2. Koper: de afnemer van producten en/of diensten van Isotron, ook wel “opdrachtgever”;
 3. Product: een product, geleverd door Isotron, gerelateerd aan industriële automatiseringscomponenten;
 4. Dienst: dienstverlening, geleverd door Isotron, al dan niet gerelateerd aan een product, zoals bijvoorbeeld advisering, consultancy, vooronderzoek, programmering, montage, installatie, inregelen, enginering en service;
 5. Schriftelijk: via brief of e-mail;
 6. Overmacht: een niet aan Isotron toerekenbare oorzaak (zoals ziekte, epidemie, pandemie, brute force attacks, stroom- of internet-storing, oorlog, internetlekkage boven een redelijk niveau van beveiliging, terrorisme, extreem weer, extreme file), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Isotron kan worden gevergd.

2. Geheel van afspraken

 1. Isotron brengt aan koper een offerte uit met daarin alle relevante informatie over de te leveren producten en/of diensten, op basis van informatie door koper.
 2. Een tijdig door koper geaccepteerde offerte van Isotron of een eenzijdige opdracht door (een al bij Isotron bekende) koper (op basis van historische gegevens), deze algemene voorwaarden en overige schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij onderlinge tegenstrijdigheid geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.
 3. Isotron kan niet worden gehouden aan te laat geaccepteerde offertes en kennelijke verschrijvingen in offertes.
 4. Indien koper een gesloten overeenkomst wijzigt of annuleert, dan is koper gehouden alle schade, waarin begrepen gederfde winst en alle kosten voortvloeiende uit de wijziging of annulering, aan Isotron te vergoeden.
 5. In geval van niet-verbindende bepalingen in het geheel van afspraken, blijven de overige bepalingen tussen Isotron en opdrachtgever gelden, en vervangen Isotron en opdrachtgever de niet-verbindende bepalingen door vergelijkbare bepalingen, binnen de strekking van de overeenkomst.

3. Prijzen

 1. Door Isotron opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, in- of uitvoerrechten en/of andere rechten of belastingen.
 2. Isotron mag in redelijkheid prijswijzigingen aan koper doorberekenen die aantoonbaar het gevolg zijn van gewijzigde regelgeving, gewijzigde overheids- of belastingtarieven, prijswijzigingen door leveranciers van Isotron, valuta- en koersschommelingen en/of andere factoren welke prijsbepalend zijn.
 3. Als sprake is van niet specifiek schriftelijk overeengekomen meerwerk, mag Isotron factureren op basis (en naar rato) van vergelijkbare diensten en producten, die wel zijn overeengekomen.
 4. Isotron mag bij opdrachten die langer dan twaalf maanden lopen, één keer per jaar tariefsverhoging voor diensten doorvoeren.

4. Leveringen

 1. Levering van de overeengekomen producten geschiedt af magazijn of af fabriek.
 2. Isotron mag bij een levering met lage factuurwaarde administratiekostenvergoeding in rekening brengen.
 3. Opgegeven levertijden zijn altijd globaal en indicatief en gelden slechts bij benadering. Een overschrijding geeft koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling der producten te weigeren, noch verplicht dit Isotron tot enigerlei vergoeding aan koper.
 4. Wanneer producten na het verstrijken van de leveringstermijn door koper niet zijn afgenomen, staan de producten ter beschikking van koper en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen.
 5. Bij overmacht heeft Isotron het recht om de levering op te schorten of van levering af te zien.

5. Vervoer en risico

 1. Alle producten, met uitzondering van die welke franco zijn verkocht, reizen voor risico van koper.
 2. Isotron bepaalt, ook bij niet-franco zendingen, de wijze van vervoer.
 3. Bij overmacht heeft Isotron het recht de producten die voor aflevering gereed zijn voor rekening en risico van koper op te slaan of te doen opslaan en voor die producten betaling te verlangen alsof was geleverd.

6. Reclame

 1. Reclames betreffende leveranties hebben geen invloed op andere overeenkomsten of rechtsverhoudingen tussen partijen en moeten door koper schriftelijk en rechtstreeks aan Isotron zijn gedaan en binnen 8 dagen na ontvangst van de producten in het bezit van Isotron te zijn, of indien koper het gebrek redelijkerwijze eerst later kon ontdekken, binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek. De reclame dient te geschieden middels een schriftelijke nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten en onder inzending van de pakbon en opgave van het desbetreffende factuurnummer en voorzien van de nodige ongebruikte monsters.
 2. Bewerking c.q. het gebruik van het geleverde door koper alsmede het in de macht brengen van derden van het geleverde, doet het recht op reclame vervallen. Indien een reclame gegrond is, heeft Isotron het recht om tegen teruggave van een ondeugdelijk product koper volledig te crediteren of het ondeugdelijk product te repareren, of tot her levering of herbewerking van een product over te gaan.
 3. Koper heeft nimmer het recht de geleverde producten retour te zenden, tenzij Isotron daarmee schriftelijk akkoord is gegaan. Indien de geleverde goederen retour worden genomen, is Isotron genoodzaakt hiervoor retournamekosten in rekening te brengen. Alleen goederen in onbetwiste nieuwstaat en in originele, ongewijzigde verpakking worden door Isotron geaccepteerd. Indien koper desondanks in strijd met het voorgaande de producten retour zendt, worden deze, voor zover zij niet door Isotron zijn geweigerd, voor rekening en risico van koper ter beschikking van koper gehouden, zonder dat hieruit enige erkenning van de juistheid van de eventuele aanspraak op garantie kan worden afgeleid.


7. Installatie

In geval van installatie zal koper een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals door Isotron opgegeven, ter beschikking stellen. Voor de noodzakelijke werkzaamheden zal koper Isotron toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende onze normale werkuren.

8. Garantie, klachten

 1. Isotron verstrekt een garantie op door Isotron geleverde nieuwe producten gedurende 12 maanden na levering.
 2. Een klacht en/of beroep op garantie wordt alleen in behandeling genomen als een gebrek aan een product uiterlijk binnen 8 werkdagen na ontdekking schriftelijk aan Isotron wordt gemeld.
 3. Isotron krijgt voldoende tijd en toegang om een beroep op garantie en/of een klacht te onderzoeken.
 4. Garantie houdt in: producten en/of onderdelen die ondeugdelijk zijn, worden op rekening van Isotron vervangen en/of hersteld.
 5. Garantie geldt niet in gevallen waarbij gebruikelijk productieverlies optreedt.
 6. Garantie geldt niet als koper zich niet heeft gehouden aan door Isotron of producent verstrekte onderhouds- en/of gebruiksinstructies of als reparatie door koper en/of een derde heeft plaatsgevonden.
 7. Het melden van een klacht of een beroep op een garantie schort de betalingsverplichting van koper niet op.


9. Beperking aansprakelijkheid

 1. Isotron is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van levering van producten en/of diensten door Isotron, tenzij sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid door Isotron.
 2. Indien en voor zover Isotron aansprakelijk is, geldt dat alleen voor directe schade (dus niet voor gederfde winst, gemiste besparingen en/of andere gevolgschade) en hooguit tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Isotron uitkeert, plus het eigen risico.
 3. Isotron is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten en afwijkingen van de door Isotron aan koper verstrekte monsters, tekeningen, opgegeven afmetingen, gewichten, modellen, kleuren en/of andere gegevens.
 4. Koper vrijwaart Isotron voor iedere aansprakelijkheid jegens derden als gevolg van een gebrek aan het geleverde.
 5. Op het gebied van diensten levert Isotron een inspanningsverplichting. Omdat het resultaat daarvan afhankelijk is van te veel externe factoren, kan Isotron op het gebied van diensten geen resultaat garanderen en/of een aansprakelijkheid aanvaarden.
 6. Isotron is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet nakomen van de verplichtingen door koper, zoals het niet goed uitvoeren van een door Isotron gevraagde controle, en/of van het onjuist, onvolledig, onzorgvuldig of niet tijdig verstrekken van informatie.
 7. Isotron is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
 8. De aansprakelijkheid van Isotron vervalt na 12 maanden na de datum van het schadeveroorzakende feit.


10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Isotron blijft eigenaar van het geleverde, totdat koper de alle openstaande facturen aan Isotron heeft betaald.
 2. Koper is vóór volledige betaling niet bevoegd producten aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen. Bij overtreding van deze bepaling heeft Isotron het recht om alle door Isotron geleverde producten, zonder dat enige machtiging van koper of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar deze producten zich bevinden. Tevens is alsdan iedere vordering van Isotron ons op koper terstond volledig opeisbaar.


11. Betaling en opschorting

 1. Isotron mag om vooruitbetaling vragen en/of in delen factureren en/of tussentijds factureren.
 2. Tenzij anders overeengekomen, dienen alle facturen betaald te worden binnen 30 dagen na factuurdatum
 3. Bij niet tijdige betaling is koper buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de factuurwaarde. Na de incassofase is koper ook de kosten van een gerechtelijk proces en wettelijke rente verschuldigd.
 4. Isotron heeft bij twijfel omtrent de solventie van koper het recht de nakoming op te schorten totdat koper voor al zijn verplichtingen voor Isotron voldoende zekerheid heeft gesteld.
 5. In geval koper enige verplichting richting Isotron niet nakomt, koper in surséance van betaling raakt, koper in staat van faillissement wordt verklaard of koper tot liquidatie van zijn producten besluit, of als één van deze scenario’s dreigt, is Isotron gerechtigd al haar verplichtingen op te schorten, elke overeenkomst met koper te ontbinden, de vorderingen direct op te eisen en geleverde onbetaalde producten terug te nemen.


12. Vertrouwelijkheid

 1. Isotron en koper gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie (waaronder persoonsgegevens) van elkaars bedrijf, (ander) personeel en/of relaties, tenzij het informatie betreft die al openbaar is of moet worden gemaakt.
 2. Isotron mag voor marketing (advertenties, website, portfolio) refereren aan overeenkomsten met koper, onder voorwaarde dat Isotron daarbij geen vertrouwelijke informatie (waaronder persoonsgegevens) openbaart.
 3. Isotron verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden voor zover dat noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst en verstrekt naast deze algemene voorwaarden en aparte privacyverklaring.


13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op afspraken met Isotron is Nederlands recht van toepassing.
 2. Isotron mag in geval van een rechtszaak bepalen welke rechtbank bevoegd is, in principe is dat de rechtbank te Amsterdam.